Vivant University (online only)

5753 NW 158th Street
Miami Lakes, Florida 33014
Phone:800-984-8268